Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Pro odběratele

 
 
Obchodní podmínky společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. pro smlouvy účinné od 1.7.2015
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi dodavatelem tepelné energie (dále jen „dodavatel“) a odběratelem, který odebírá tepelnou energii (dále jen „teplo“) na základě smlouvy o dodávce tepla (dále jen „smlouva“) a jsou její součástí.
2. Dodavatel se dle smlouvy zavazuje dodávat teplo do odběrného místa odběratele a odběratel se zavazuje zaplatit za uskutečněnou dodávku tepla cenu.
 
Čl. 2
Dodávka a měření
1. Dodávka tepla se považuje za zahájenou okamžikem uvedení měřícího/měřících zařízení tepla do provozu v odběrném místě odběratele.
2. Měření (odečty) dodávky tepla, včetně jeho vyhodnocování, je pro účely vyúčtování dodávky tepla zajišťováno dodavatelem.
3. Odečty jsou prováděny jednou za kalendářní měsíc. Nelze-li přesně zjistit spotřebu tepla po dobu poruchy nebo ověřování měřícího zařízení, je dodavatel oprávněn spotřebu tepla vyúčtovat podle své volby některým z následujících postupů:
a) dle podružného měření odběratele,
b) dle spotřeby z minulého srovnatelného období,
c) dle spotřeby jiného srovnatelného místa za srovnatelné období,
d) dle odborného odhadu spotřeby ze strany dodavatele,
e) jiným způsobem dle dohody dodavatele a odběratele.
4. Odběratel je povinen zajistit dodavateli přístup k měřidlu/měřidlům za účelem provedení odečtu, oprav, údržby, výměny či odebrání měřidla/měřidel, a to i při ukončení odběru nebo přerušení dodávky tepla. Odběratel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do systémů a zařízení dodavatele, ledaže hrozí bezprostřední nebezpečí na majetku nebo na zdraví; v takovém případě je povinností odběratele oznámit tuto
skutečnost neprodleně dodavateli. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požadovat jejich přezkoušení. Dodavatel je povinen, na základě odběratelovy písemné žádosti měřicí zařízení do 30 dnů přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí
náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady odběratel. Vyjádření autorizované zkušebny o stavu měřidla je pro obě strany závazné.
5. Dodavatel odpovídá za vnitřní úklid a řádné uzamčení prostor, ve kterých se nachází OPS, včetně uzamčení příslušného vstupu do bytového domu, po provádění svých úkonů (kontrola, údržba) v OPS.
6. Odběratel je povinen chránit rozvodné, regulační a měřící zařízení dodavatele v objektu odběratele před poškozením, zneužitím, odcizením a proti neoprávněným zásahům a znemožnit k nim přístup třetím osobám, jinak odpovídá za škodu z toho vzniklou.
7. Odběratel je povinen zajistit dodavateli přístup ke zdroji elektrické energie, je-li to pro dodávku tepla potřebné. Úhrada za elektrickou energii dodavatelem bude provedena dle hodnost zjištěných z instalovaného podružného měřidla, nebo v souladu se stranami odsouhlaseným výpočtem.
8. Odběratel je povinen odebírat teplo za dohodnutých podmínek pouze přes měřidlo (měřící zařízení tepla), které připojil dodavatel nebo jím pověřená osoba.
9. Dodavatel je povinen zajistit dodávku tepla do odběrného místa každý den v době, rozsahu, v množství a jakosti, jichž je třeba k dosažení norem obsažených ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., v platném
znění, pokud se dodavatel a odběratel nedohodnou jinak. Teplota topné vody a časový průběh dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody budou regulovány v závislosti na klimatických podmínkách (venkovní teplotě) a předpovědi počasí, popřípadě dle požadavků odpovědné osoby odběratele.
10. Odběratel je povinen oznamovat dodavateli bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených ve smlouvě, jakož i další skutečnosti mající vliv na jeho povinnosti uvedené ve smlouvě nebo v těchto OP.
11. Odběratel je povinen neprodleně ohlásit dodavateli veškeré závady, které mohou mít vliv na dodávku tepla, včetně závad měřidla/měřidel.
 
Čl. 3
Stanovení ceny, záloh, vyúčtování a platebních podmínek
1. Dodavatel stanovuje jednu cenovou lokalitu a v rámci jedné cenové lokality jednu úroveň předání tepla.
2. Cena tepla se stanovuje jako jednosložková. Předběžnou cenu tepla na následující období (zpravidla kalendářní rok) sdělí dodavatel odběrateli na základě výsledků předběžné kalkulace, a to při zohlednění předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých), přiměřeného zisku a předpokládaného množství tepla, které dodavatel předpokládá, že bude dodáno, s ohledem na spotřebu v předešlých obdobích. Výsledná cena tepla za uplynulý kalendářní rok bude dodavatelem odběrateli
vyúčtována na základě výsledné kalkulace za uplynulý kalendářní rok při zohlednění skutečné výše ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých), přiměřeného zisku a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. Předběžná kalkulace a výsledná kalkulace budou vždy provedeny v souladu s platnými právní předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady.
3. Předběžná cena tepla na následující období bude dodavatelem odběrateli sdělena na jím uvedenou emailovou adresu ve smlouvě nejméně 30 dnů před začátkem období, na které se předběžná kalkulace vztahuje. Rozhodující pro zachování lhůty je okamžik odeslání sdělení.
4. V případě, že odběratel nesouhlasí s předběžnou výší ceny tepla, je oprávněn smlouvu vypovědět. Právo vypovědět smlouvu může odběratel uplatnit nejpozději 15 dnů před začátkem období, na které se předběžná cena tepla vztahuje. V písemné výpovědi musí být odkaz na toto ustanovení OP, jakož i sdělení o předběžné ceně tepla a následující období. V případě, že odběratel vypoví smlouvu podle tohoto odstavce,
smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně předchází dni, k němuž měla nabýt účinnosti předběžná cena tepla. V opačném případě se má za to, že odběratel akceptoval předběžnou cenu tepla. Předběžná cena tepla na následující období se považuje rovněž za akceptovanou, pokud odběratel ode dne účinnosti předběžné ceny tepla bude teplo dále odebírat. Odběratel se zavazuje, že na dodávku tepla bude platit dodavateli zálohy. Výše, četnost a splatnost záloh je stanovena platným Oznámením o stanovení výše záloh. V návaznosti na předběžnou či výslednou cenu tepla a docílenou spotřebu předchozích fakturačních období, na podstatnou změnu parametrů na straně odběratele
nebo na jinou změnu, na kterou nemá dodavatel vliv, si dodavatel vyhrazuje právo jednostranně upravovat výši, četnost nebo splatnost záloh pro následující období. Změnu výše, četnosti nebo splatnosti záloh je dodavatel povinen odběrateli oznámit formou doručení nového Oznámením o stanovení výše záloh, které je účinné okamžikem doručení.
5. Dodavatel provede bezplatné vyúčtování dodávky tepelné energie odběrateli jednou za kalendářní rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem zúčtovacího/fakturačního období. Vyúčtování dodávky tepla (fakturu) za kalendářní rok poskytne dodavatel odběrateli nejpozději do 20. února následujícího kalendářního roku. Ve faktuře budou vypořádány zaplacené zálohy za uplynulé fakturační období.
6. V případě, že dodavatel má vůči odběrateli splatnou pohledávku, je oprávněn použít přeplatek vyúčtování k jednostrannému započtení proti jeho splatné pohledávce vůči odběrateli. V opačném případě se
dodavatel zavazuje vrátit přeplatek odběrateli.
7. Platba se považuje za uhrazenou, je-li použit správný variabilní symbol, číslo účtu, částka a případně další identifikační údaje dle smlouvy, rozpisu záloh nebo vyúčtování. Platba musí být uhrazena nejpozději do data splatnosti uvedeného ve vyúčtování nebo rozpisu záloh.
8. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem
splatnosti nejbližší následující pracovní den.
9. Pro případ prodlení s platbami dle smlouvy si strany sjednávají povinnost dlužníka zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. Dodavatel je dále oprávněn požadovat na odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den prodlení s úhradou předepsané zálohy nebo nedoplatku. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování.
10. Při neoprávněném odběru je odběratel povinen uhradit škodu vypočtenou dle zvláštního právního předpisu.
 
Čl. 4
Reklamace
1. Zjistí-li odběratel chyby nebo omyly při vyúčtování tepla vzniklé nesprávným odečtem měřidel (měřícího zařízení tepla), chybou měřidel, použitím nesprávné ceny (sazby), početní nebo tiskovou chybou apod., předá dodavateli písemnou výzvu k odstranění vady a k její nápravě (dále jen „reklamace“). Reklamace musí minimálně obsahovat:
a) číslo reklamované faktury,
b) číslo a stav měřidla (měřidel) ke dni podání reklamace,
c) odůvodnění reklamace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace.
2. Odběratel uplatní reklamaci u dodavatele nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti faktury, v níž se reklamovaná skutečnost vyskytla, jinak se má za to, že údaje uvedené dodavatelem ve faktuře jsou správné.
3. Reklamace, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu, nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování.
 
Čl. 5
Přerušení dodávek, ukončení a zánik smlouvy
1. Dodavatel je oprávněn přerušit dodávku tepla zejména v těchto případech:
a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a pří likvidaci těchto stavů,
b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
c) při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při propojování
nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dnů předem,
d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli,
f) pokud odběratel provozuje vlastní náhradní či jiný zdroj, který je propojen s rozvodným zařízením, jakož i dodává do tohoto zařízení tepelnou energii bez písemné dohody s dodavatelem,
g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,
h) jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují
kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,
i) při neoprávněném odběru.
2. Neoprávněným odběrem tepelné energie je
a) odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s energetickým zákonem a zákonem upravujícím oblast hospodaření energií,
b) odběr při opakovaném neplacení smluvených plateb, tj. při prodlení s úhradou vyúčtování za odebranou tepelnou energii nebo předepsaných záloh,
c) odběr bez měřicího zařízení nebo odběr přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenalo nebo zaznamenalo odběr menší než skutečný nebo byly v měřicím zařízení
provedeny takové zásahy, které údaje o skutečném odběru změnily,
d) odběr měřicím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele,
e) odběr měřicím zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci, a nebyla splněna povinnost odběratele oznámit tuto skutečnost neprodleně dodavateli,
f) odběr bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného tepelného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, přestože byl odběratel k umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván.
3. Dojde-li ke změně právních předpisů upravujících práva dodavatele přerušit dodávku tepla nebo neoprávněný odběr, uplatní se ustanovení právních předpisů.
4. Smlouvu lze ukončit:
a) písemnou dohodou,
b) písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou 90 dní, která počne běžet
druhého dne po doručení výpovědi druhé smluvní straně,
c) odstoupením od smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem nebo v případě prodlení odběratele delším jak 15 kalendářních dnů s úhradou jakýchkoliv peněžitých závazků vůči dodavateli za dodávku a odběr tepla, tj. v případě prodlení delším jak 15 kalendářních dnů s úhradou ročního vyúčtování nebo zálohy stanovené v rozpisu záloh.
5. Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení projevu vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.
6. Odběratel se zavazuje před ukončením odběru tepla nebo změně odebíraného množství tepla dané stavebními úpravami, provést osobně odhlášení odběru u dodavatele, dále dohodnout termín odpojení měřidla (měřidel) nebo převedení místa spotřeby na nového odběratele za jeho účasti; pokud odběratel neumožní dodavateli nebo jím pověřené osobě provést konečný odečet nebo odpojit měřidlo/měřidla, odpovídá odběratel za celý odběr až do té doby, kdy dodavatel bude moci tak učinit.
 
Čl. 6
Doručování
1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen mezi účastníky (dále jen „podání“), není-li stanoveno v OP nebo ve smlouvě sjednáno jinak, může být doručen jakýmkoliv způsobem nevzbuzujícím pochybnost o okamžiku jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence se písemnost považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí a v případě, že druhá Smluvní strana písemnost nepřevezme, bez ohledu na důvod nepřevzetí, považuje se písemnost za doručenou pátým (5) dnem jejího uložení na poště či dnem kdy bude vrácena zpět odesílateli jako nedoručená.
 
Čl. 7
Ostatní ujednání
1. Právní vztahy dodavatele a odběratele, na které se vztahují tyto OP, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto OP, zejména z důvodu (i) změny a vývoje tržních ukazatelů, (ii) změny legislativy, (iii) vývoji judikatury, (iv) vývoji v oblasti technologií a prostředků komunikace, (v) vývoji v oblasti teplárenství, (vi) provozních důvodů, (vii) upřesnění ustanovení OP. Oznámení o změně OP zveřejní dodavatel nejméně tři měsíce před okamžikem, kdy mají nové OP nabýt účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že změna bude odběrateli oznámena formou zveřejnění na webových stránkách dodavatele a zasláním sdělení na odběratelem uvedenou emailovou adresu ve smlouvě, vše nejméně 60 dnů před začátkem období, na které se změna OP vztahuje. Rozhodující pro zachování lhůty je okamžik odeslání sdělení.
3. Nesouhlasí-li odběratel se změnou OP, má právo tuto smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě 30 dnů
ode dne zveřejnění změny OP. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení dodavateli.
Tyto OP byly vydány společností Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. dne 9.4.2015 a nabývají účinnosti dnem
1.7.2015.
Zbyněk Procházka, místopředseda představenstva
Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.

Zajímavosti

Kontakty

nahoru