Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Předběžná cena tepla pro rok 2024

Na základě výsledků předběžné kalkulace, při zohlednění předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých), přiměřeného zisku a předpokládaného množství tepla, které dodavatel předpokládá, že bude dodáno s ohledem na spotřebu v předešlých obdobích, stanovuje dodavatel předběžnou cenu tepla pro rok 2024 ve výši 628,68 Kč / GJ bez DPH.

Předběžná cena pro rok 2024 vychází skoro ve stejné výši jako předpokládaná cena tepla pro rok letošní, tj. rok 2023, která byla stanovena v hodnotě 629,27 Kč/GJ bez DPH. Konečnou cenu tepla může mírně ovlivnit i rozdíl v množství skutečně prodaného tepla oproti předpokladu, ve vztahu k objemu stálých nákladů. V předpokladu pro rok 2024 je použito aktualizované množství prodaného tepla 53 000 GJ, které odpovídá průměru několika posledních let. V případě neočekávaných událostí na trhu s energiemi budeme odběratele o případných změnách neprodleně informovat.

Výsledná cena tepla za kalendářní rok 2024 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné kalkulace za kalendářní rok 2024, při zohlednění skutečné výše ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. Výsledná kalkulace bude vždy provedena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Předběžná cena byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s. dne 21. 11. 2023 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady.

Případné úpravy zálohových plateb vyplynou až z výsledků vyúčtování jednotlivých odběrů za celý účetní rok 2023. V případě požadavku ze strany odběratelů lze po dohodě s dodavatelem výše jednotlivých záloh upravit kdykoliv.

V Dobrušce dne 23. 11. 2023

Jan Pavlíček, ředitel

Zajímavosti

Kontakty

nahoru