Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Nové zařízení na spalování dřevní štěpky vstoupí v Dobrušce do třetí sezony

28.8.2018

V areálu dobrušského Centrálního zdroje tepla (CZT) se uskutečnilo setkání jeho statutárních zástupců s ředitelem TTS Třebíč Richardem Horkým a vedoucím obchodního oddělení Miroslavem Mikyskou. Třebíčská společnost do dobrušské teplárny dodala nové technologické zařízení na spalování biomasy v podobě moderního kotle. Úspěšně má za sebou dvě topné sezony. Za město Dobruška se setkání zúčastnil starosta Petr Lžíčař, dobrušské stavební bytové družstvo zastupoval předseda představenstva Karel Joukl. Mezi hosty nechyběl Milan Novotný, bývalý dlouholetý předseda představenstva CZT.

Stoprocentně v majetku města

Akciovou společnost Centrální zdroj tepla Dobruška stoprocentně vlastní město. Teplárna neboli CZT zásobuje v převážné většině bytové domy v sídlištní zástavbě a částečně také další subjekty terciární sféry. „Momentálně disponujeme celkovým výkonem patnáct megawat. Dvanáct tvoří zemní plyn, s možností ELTO u K1 a tři MW biomasa s možností využití akumulace. Výroba tepla z biomasy dosahuje sedmdesáti procent z celkového vyrobeného množství tepla potřebného pro zásobování odběratelů v Dobrušce,“ charakterizuje současné parametry Zbyněk Procházka, předseda představenstva CZT.

Cena tepla se stabilizovala

Realizací projektu v podobě instalace kotle na biomasu se radikálně snížily emise skleníkových plynů. „Zároveň vyšší měrou využíváme obnovitelné zdroje energie a snížily se náklady na vytápění. Cena tepla v Dobrušce se stabilizovala,“ dodává Zbyněk Procházka. Za účetní rok 2016 se odběratelům účtovala cena 464,40 korun za gigajoul bez daně z přidané hodnoty a za rok 2017 lze cenu tepla očekávat v obdobné výši. Tato cena patří v republice, a to nejen v tepelných zdrojích srovnatelné velikosti, k těm nejnižším a přibližuje se ceně tepla z velkých zdrojů.

Výhodná lokalita pro zásobování štěpkou

Naše město se z pohledu zásobování biomasou - dřevní štěpkou nachází ve výhodné lokalitě a nelze očekávat ani v budoucnosti její nedostatek. Štěpka je dodávána převážně firmami z blízkého okolí, jejichž výrobní kapacita přesahuje potřebu CZT. Oprávněnost investice do spalování štěpky pro výrobu tepla zatím potvrzuje i legislativní opora pro čerpání takzvané provozní podpory tepla – zeleného bonusu za teplo vyrobené z obnovitelného zdroje a dodané do teplárenské sítě. CZT Dobruška je členem Českého sdružení pro biomasu BIOM CZ, které se zasazuje za zachování uvedené finanční podpory. Dobrušská teplárna je v dobré technické kondici, což potvrzuje i Zbyněk Procházka. „Tepelné rozvody CZT Dobruška mají z osmdesáti procent stáří sedmnáct let. Plynová kotelna je stejně stará, přičemž technologie na biomasu je z roku 2015.“

Pohled do historie dobrušské teplárny

  • Rok 1986: výstavba uhelné parní kotelny a rozvodů polskou firmou. Parní technologie navazovala na primární parní soustavu CZT. V hlavním objektu kotelny byly osazeny tři parní kotle, každý o výkonu 16 t přehřáté páry za hodinu. Celkový tepelný výkon kotelny byl přibližně 30 MW. Uhlí se skladovalo na kryté skládce a dopravovalo se do kotlů krytými šikmými pasovými dopravníky. V té době technologickou páru potřebovaly dobrušské firmy Kand, Stuha a Sunfood.
  • 1999 až 2000: realizovala se rozsáhlá investice do tepelného hospodářství. Instalovaly se dva plynové teplovodní kotle LOOS o výkonu dvakrát 6 MW, veškerá uhelná technologie se odstavila. Současně proběhla i plynofikace části města. S výstavbou nové plynové kotelny se provedla také kompletní rekonstrukce tepelných sítí ve městě na teplovodní systém z předizolovaného potrubí. Předávacím místem tepla pro jednotlivé odběratele se staly tlakově nezávislé objektové předávací stanice, řízené dálkově z centrálního dispečinku.
  • 2010: plynový kotel K1 byl vybaven kombinovaným dvoupalivovým hořákem na spalování zemního plynu a extra lehkého topného oleje. Současně se také instalovala nádrž na 20 tisíc litrů ELTO. Obojí z důvodu dodržení denního objednaného maxima zemního plynu a tím i snížení nákladů na nákup paliva.
  • 2014: provedla se likvidace zbývající uhelné technologie, jako příprava pro výstavbu zdroje na biomasu.
  • 2015: postavila se nová kotelna na biomasu. Důvodem investice bylo zajištění vyššího využití obnovitelných zdrojů energie - snížení emisí skleníkových plynů, snížení nákladů na vytápění - úspora zemního plynu a stabilizace ceny tepla v Dobrušce do příštích let. CZT Dobruška na tento projekt obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o moderní technologii na spalování biomasy o výkonu
  • 3 MW převážně lesní štěpky, v kombinaci s elektrostatickým filtrem, akumulací, silniční váhou a souvisejícími úpravami ve stávající strojovně kotelny. V kotelně je instalováno dvoustupňové čištění spalin – multicyklon a elektrofiltr. Kotel již dnes s rezervou splňuje náročnější emisní limity, které začnou platit od roku 2018, dle platné legislativy o přípustné úrovni znečišťování ovzduší. CZT Dobruška za tento projekt obdržela prestižní ocenění Projekt roku od Teplárenského sdružení ČR.

(six, zp)

Zajímavosti

Kontakty

nahoru