Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Rekonstrukce teplovodních sítí

Z rozhodnutí Města Dobrušky proběhla v roce 2000 výstavba nových teplovodních sítí a centrální výměníkové stanice byly nahrazeny předávacími stanicemi přímo v domovních objektech. Původní středotlaká parní uhelná kotelna byla nahrazena novou nízkotlakou teplovodní plynovou kotelnou s centrálním řídícím dispečinkem.

Dodavatelem stavby byla firma EVČ, s.r.o. Pardubice, investorem firma EFIS, a.s. Praha, která je současně i pronajímatelem díla dle „Smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (leasingu)“.  Doba trvání leasingu byla stanovena na 180 měsíců, tj. 15 let.

Změnou palivové základny na zemní plyn byly vyřešeny problémy se škodlivinami vypouštěnými do ovzduší a s odpadem (škvára, popílek).

Touto rozsáhlou investicí, která proběhla v souladu s tvořící se energetickou koncepcí města Dobrušky, byl v podstatě naplněn a vyčerpán plán rozvoje společnosti co se týká odběratelského spektra. Zbylá část města byla současně nově plynofikována a nedá se očekávat podstatných změn v odběratelském sektoru.

Teplovodní kotelna

V roce 2000 byly instalovány dva nové teplovodní kotle LOOS UNIMAT UT 6500 o výkonu 2 x 6 MW. Z parních odběrů zůstal po roce 2000 pouze odběr VTOPÚ Dobruška (vojenský topografický ústav), který byl dočasně realizován z provizorního plynového parního kotle. Po rekonstrukci vnitřního otopného systému VTOPÚ z páry na teplou vodu byl i tento odběr přepojen na teplovodní soustavu. Provoz provizorního parního kotle byl v roce 2009 ukončen a kotel byl demontován. Nyní jsou plynové teplovodní kotle LOOS hlavním a jediným tepelným zdrojem, který zajišťuje vytápění veškerých objektů v Dobrušce.

Kotel K1 je osazen kombinovaným hořákem na alternativní spalování zemního plynu nebo extra lehkého topného oleje (TOEL), od firmy Dreizler. TOEL je využíván pouze při velmi nízkých venkovních teplotách vzduchu, k překlenutí špiček sjednané denní rezervované kapacity spotřeby zemního plynu a též slouží jako nutná zásoba pro případ krátkodobého omezení, popřípadě přerušení dodávky zemního plynu. V kotelně je instalována nádrž na 22 000 litrů TOEL.

Kotel K2 je osazen pouze hořákem na zemní plyn od firmy Weishaupt.

Kotle jsou řízeny řídícími jednotkami, které zajišťují automatickou regulaci výkonu podle venkovní teploty, včetně zajištění zabezpečovacích funkcí hořáků a kotlové automatiky. Spaliny jsou z kotlů odváděny samostatnými nerezovými (ocelovými) komíny o výšce 21,5 m do vnějšího ovzduší.

Rozvody tepelné energie

Současná celková délka funkčních dvoutrubkových vedení v Dobrušce dosahuje cca 6,5 km. Převážná část této teplovodní sítě byla rekonstruovaná v roce 2000. Jedná se o bezkanálové potrubní vedení izolované PUR pěnou, s krycím plastovým pláštěm. Do společného výkopu byly též vloženy i komunikační kabely pro dálkové ovládání OPS a napájecí kabely pro dodávku elektrické energie pro OPS.

Cca 20 % ze současné celkové délky předizolovaných rozvodů pochází z období let 1992 až 2000.

Z nadzemního vedení kotveného na ocelových konzolách a na betonových patkách zůstal pouze hlavní tepelný výstup z kotelny, který vede od kotelny CZT okolo vojenského areálu a který byl uveden do provozu v roce 1991.

Objektové předávací stanice  (OPS)

V soustavě CZT jsou použity tři základní typy tlakově nezávislých OPS. OPS pro ohřev pouze ÚT, OPS pro ohřev ÚT a s přednostním rychloohřevem TV a OPS pro ohřev ÚT společně se zásobníkovým ohřívačem TV.

OPS jsou řešeny jako kompaktní blokové, s komponenty zabudovanými do společného rámu. Umístěny jsou zpravidla v suterénu budov. Tlakové oddělení primární a sekundární strany topného okruhu je provedeno deskovými výměníky ALFA-LAVAL. Součástí OPS jsou vodoměry spotřeby studené vody pro přípravu TV a měření spotřeby tepelné energie pro ÚT a přípravu TV.

V Dobrušce se nachází cca 95 odběrných míst, tj. OPS. Monitoring a ovládání OPS je prováděno z centrálního dispečinku CZT.

Kotelna na biomasu

V roce 2015 byla ve stávající budově CZT, v prostorech chemické úpravny vody původní uhelné kotelny, postavena nová kotelna na biomasu. Důvodem investice bylo zajištění vyššího využití obnovitelných zdrojů energie - snížení emisí skleníkových plynů, snížení nákladů na vytápění - úspora zemního plynu a hlavně stabilizace ceny tepla v Dobrušce do příštích let. CZT Dobruška na tento projekt obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o moderní technologii na spalování biomasy o výkonu 3 MW – převážně lesní štěpky, v kombinaci s elektrostatickým filtrem, akumulací, silniční váhou a souvisejícími úpravami ve stávající strojovně kotelny. V kotelně je instalováno dvoustupňové čištění spalin – multicyklon a elektrofiltr. Kotel již dnes s rezervou splňuje náročnější emisní limity, které začnou platit od roku 2018, dle platné legislativy o přípustné úrovni znečišťování ovzduší. CZT Dobruška za tento projekt obdržela prestižní ocenění Projekt roku od Teplárenského sdružení ČR.

Zajímavosti

Kontakty

nahoru