Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Předběžná cena tepla pro rok 2023

Na základě výsledků předběžné kalkulace, při zohlednění předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých), přiměřeného zisku a předpokládaného množství tepla, které dodavatel předpokládá, že bude dodáno s ohledem na spotřebu v předešlých obdobích, stanovuje dodavatel předběžnou cenu tepla pro rok 2023 ve výši 629,27 Kč / GJ bez DPH.

Předběžná cena pro rok 2023 vychází vyšší než předpokládaná cena tepla pro rok letošní, tj. rok 2022, která byla stanovena v hodnotě 570,12 Kč/GJ bez DPH. V předpokládané ceně tepla pro rok 2023 je zohledněno zvýšení výkupních cen dřevní štěpky a také předpokládané inflační zvýšení některých ekonomicky oprávněných nákladů. Konečnou výši ceny tepla může mírně ovlivnit i rozdíl v množství skutečně prodaného tepla oproti předpokladu, ve vztahu k objemu stálých nákladů. V předpokladu pro rok 2023 je použito aktualizované množství prodaného tepla = 55 000 GJ, které odpovídá průměru několika posledních let. V případě neočekávaných událostí na trhu s energiemi budeme odběratele o případných změnách neprodleně informovat. Upozorňujeme, že vzhledem k současné nepředvídatelné situaci na trhu s energiemi a pokračující inflaci se výsledná cena může měnit.

Výsledná cena tepla za kalendářní rok 2023 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné kalkulace za kalendářní rok 2023, při zohlednění skutečné výše ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. Výsledná kalkulace bude vždy provedena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Předběžná cena byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s. dne 16. 11. 2022 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady.

V Dobrušce dne 25. 11. 2022

Jan Pavlíček, ředitel

Zajímavosti

Kontakty

nahoru