Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Předběžná cena tepla pro rok 2022 - aktualizace

Na základě výsledků předběžné kalkulace, při zohlednění předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a předpokládaného množství tepla, které dodavatel předpokládá, že bude dodáno s ohledem na spotřebu v předešlých obdobích, dodavatel aktualizuje původně oznámenou předběžnou cenu tepla pro rok 2022 509,60 Kč/GJ na 570,12- Kč/GJ bez DPH.

Hlavním důvodem pro navýšení předběžné ceny tepla je neočekávané pozastavení výplaty provozní podpory tepla dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a její náhradou jinou formou podpory, která však zatím není legislativně vyřešena. V kalkulačním předpokladu pro rok 2022 nelze s provozní podporou zatím počítat. Dalším důvodem je ukončení činnosti našeho dlouholetého dodavatele elektrické energie, nucený přechod do režimu dodávky dodavatelem poslední instance a následný přechod k dodavateli jinému. Z důvodu zvyšujících se nákladů na PHM mírně narostla i cena dřevní štěpky. Upozorňujeme, že vzhledem k současné nepředvídatelné situaci na trhu s energiemi a pokračující inflaci se výsledná cena může změnit.

Výsledná cena tepla za kalendářní rok 2022 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné kalkulace za kalendářní rok 2022, při zohlednění skutečné výše ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. Výsledná kalkulace bude vždy provedena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Nová předběžná cena tepla byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s. dne 2. 6. 2022 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady.

Případné úpravy zálohových plateb vyplynou až z výsledků vyúčtování jednotlivých odběrů za celý účetní rok 2021. V případě požadavku ze strany odběratelů lze po dohodě s dodavatelem výše jednotlivých záloh upravit kdykoliv.

V Dobrušce dne 27. 6. 2022
Jan Pavlíček, ředitel

Zajímavosti

Kontakty

nahoru