Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Informace k vyúčtování tepelné energie za účetní rok 2022

Vážení odběratelé tepla z CZT Dobruška,

konečná fakturovaná cena tepla za účetní období od 1.1. do 31.12.2022, kterou naleznete na svých fakturách, činí 568,90 Kč/GJ bez DPH (625,79 Kč/GJ včetně 10 % DPH). Tato konečná cena odpovídá avizovaným nákladům pro rok 2022 a je v souladu s námi ohlášenou a aktualizovanou předběžnou cenou tepla pro rok 2022, o které jsme Vás informovali koncem listopadu roku 2021 a jejíž předpokládanou hodnotu jsme stanovili na 570,12 Kč/GJ bez DPH.

Konečná cena tepla roku 2022 byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s. dne 30.1.2023 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady.

Prodej tepla v roce 2022 činil 53 936,7 GJ a byl nižší než v roce 2021, kdy bylo odebráno teplo ve výši 59 666,8 GJ.

V Dobrušce dne 13.2.2023

Za CZT Dobruška, Jan Pavlíček, ředitel

Zajímavosti

Kontakty

nahoru